Private equity begrippen

Wat is een Add-on?

Een Add-on is een acquisitie waarbij een portfoliobedrijf van een Private Equity fonds een andere onderneming acquireert (een ‘Add-on’) om groei en synergievoordelen te realiseren. Zie ook ‘Buy-and-Build strategie’.

Wat is een Business Angel?

Een Business Angel is een vermogende persoon die kapitaal investeert in startende ondernemingen in ruil voor eigendomsbelang of converteerbare obligaties. Vaak bieden ze ook managementadvies en toegang tot hun netwerk.

Wat is een Buy & Build strategie?

Een Buy & Build strategie is een investeringsstrategie waarbij een Private Equity fonds een platformbedrijf verwerft en vervolgens aanvullende, complementaire bedrijven aankoopt om groei te versnellen en schaalvoordelen te realiseren.

Wat is Buy-Out Capital?

Buy-Out Capital verwijst naar het kapitaal dat wordt gebruikt om een onderneming volledig over te nemen, meestal door de bestaande aandeelhouders uit te kopen.

Wat is een Capital Call?

Een Capital Call is een verzoek van een Private Equity fonds aan zijn investeerders (Limited Partners) om een deel van het toegezegde kapitaal beschikbaar te stellen voor investeringen.

Wat is Capital Called?

Capital Called is het totale bedrag aan kapitaal dat een Private Equity fonds bij zijn investeerders heeft opgevraagd voor investeringen, operationele kosten of andere doeleinden.

Wat is Carried Interest?

Carried Interest is het deel van de winst van een Private Equity fonds dat wordt uitbetaald aan de fondsmanagers, meestal gebaseerd op een vooraf bepaalde prestatiebenchmark.

Wat is een Catch-up Clause?

De Catch-up Clause zorgt ervoor dat de fondsmanager na het behalen van de minimale rendementseis (de ‘Hurdle’) ook recht heeft op het ontvangen van het minimale rendement. Pas na de Catch-up Clause wordt de prestatievergoeding (‘Carried Interest’) uitbetaald.

Wat is een Claw back?

Een Claw back is een clausule in de overeenkomst van een Private Equity fonds die ervoor zorgt dat de fondsmanagers een deel van hun eerder ontvangen Carried Interest moeten terugbetalen als het fonds uiteindelijk niet het verwachte rendement oplevert.

Wat is een Closed-end fonds?

Een Closed-end fonds is een beleggingsfonds dat een vast kapitaalbedrag ophaalt en dat voor een bepaalde periode belegt, waarna het fonds wordt geliquideerd en de opbrengsten worden verdeeld onder de investeerders.

Wat doet een co-investeerder?

Een co-investeerder investeert samen met een Private Equity fonds rechtstreeks in een bedrijf, meestal met dezelfde voorwaarden als het fonds zelf.

Wat is een commitment?

Een commitment is de toezegging van een investeerder om een bepaald bedrag aan kapitaal te investeren in een Private Equity fonds.

Wat is Committed Capital?

Committed Capital is het totale bedrag aan kapitaal dat investeerders hebben toegezegd om te investeren in een Private Equity fonds.

Wat is een Data Room?

Een Data Room is een beveiligde online ruimte waar vertrouwelijke informatie over een bedrijf wordt opgeslagen en gedeeld tijdens due diligence processen.

Wat is Deal Flow?

Deal Flow verwijst naar de hoeveelheid en kwaliteit van investeringsmogelijkheden die een Private Equity fonds ontvangt.

Wat is een distributie?

Een distributie is een uitbetaling van kapitaal of winst door een Private Equity fonds aan zijn investeerders.

Wat is een Distributie Waterval?

Een Distributie Waterval beschrijft de volgorde en voorwaarden waaronder opbrengsten uit investeringen worden verdeeld onder de investeerders en fondsmanagers.

Wat betekent Distribution to Paid In (DPI)?

Distribution to Paid In (DPI) is een maatstaf die aangeeft hoeveel kapitaal een fonds heeft terugbetaald aan zijn investeerders als percentage van het toegezegde kapitaal.

 

Wat is een Drawdown?

Een Drawdown is hetzelfde als een Capital Call, waarbij een fonds kapitaal opvraagt van zijn investeerders om een investering te financieren.

Wat is Dry Powder?

Dry Powder verwijst naar het ongebruikte, beschikbare kapitaal dat een Private Equity fonds kan inzetten voor toekomstige investeringen.

 

Wat is een Due Diligence onderzoek (DD)?

Een Due Diligence onderzoek (DD) is een grondige beoordeling van een bedrijf door een investeerder om de risico's en kansen van een potentiële investering te evalueren.

Wat is EBITDA?

EBITDA staat voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, en is een maatstaf voor de operationele winstgevendheid van een bedrijf.

Wanneer spreekt men van Effectief Rendement?

Effectief Rendement is het werkelijke rendement dat een belegger behaalt, rekening houdend met factoren zoals kosten, inflatie en de factor tijd.

Wat is Enterprise Value (EV)?

Enterprise Value (EV) is de totale waarde van een bedrijf, inclusief schulden, minderheidsbelangen en preferred equity, minus de contanten en kasequivalenten

Wat is Envy Ratio?

Envy Ratio is een maatstaf die wordt gebruikt om de belangen van verschillende groepen investeerders in een bedrijf te vergelijken.

Waar staat 'Equity' voor?

Equity verwijst naar het eigen vermogen of aandelenbelang in een bedrijf.

Wat is een Evergreen Fonds?

Een Evergreen Fonds is een beleggingsfonds zonder vaste looptijd, waarbij het kapitaal continu kan worden herbelegd en nieuwe investeringen kunnen worden gedaan.

Wat is een Exit?

Een Exit is het moment waarop een Private Equity fonds zijn belang in een bedrijf verkoopt om winst te realiseren, bijvoorbeeld via een beursgang of verkoop aan een strategische koper of aan een andere financiële koper.

Wat is Fair Market Value (FMV)?

Fair Market Value (FMV) is de geschatte prijs waartegen een asset zou kunnen worden verkocht op de open markt.

Wat is een First Closing?

Een First Closing is de eerste fase van het sluiten van een Private Equity fonds, waarbij het initiële kapitaal van investeerders wordt vastgelegd en geïnvesteerd kan worden.

Wat is een fonds?

Een fonds is een verzameling kapitaal van meerdere investeerders, beheerd door een fondsbeheerder, dat wordt geïnvesteerd in diverse activa (bedrijven) om rendement te genereren.

Wat is een Fund of Funds?

Een Fund of Funds is een investeringsfonds dat belegt in andere beleggingsfondsen in plaats van rechtstreeks in aandelen, obligaties of andere effecten.

Wat doet de General Partner?

De General Partner is verantwoordelijk voor het beheer van een Private Equity fonds, inclusief het nemen van investeringsbeslissingen en het beheren van het fonds.

Wat is Growth Capital?

Growth Capital is kapitaal dat wordt verstrekt aan bedrijven om expansie, overnames of andere groeimogelijkheden te financieren.

Wat is een Hard Cap?

Een Hard Cap is het maximale bedrag aan kapitaal dat een Private Equity fonds mag ophalen van investeerders.

Wat is de Hurdle Rate?

De Hurdle Rate is het minimale rendement dat een Private Equity fonds moet behalen voordat de fondsmanagers aanspraak kunnen maken op Carried Interest. Meestal ligt dit percentage tussen de 6-8%.

Wat is een Initial Public Offering (IPO)?

Een Initial Public Offering (IPO) is de eerste openbare aanbieding van aandelen van een bedrijf aan het publiek om kapitaal op te halen (beursgang).

Waar staat Internal Rate of Return (IRR) voor?

Internal Rate of Return (IRR) is het rendement op een investering berekend als het disconteringspercentage waarbij de netto contante waarde van de kasstromen gelijk is aan nul.

Wat is een investeringsperiode?

Een investeringsperiode is de tijdsduur waarin een Private Equity fonds actief investeert in nieuwe bedrijven, meestal enkele jaren.

Wat is een J-Curve?

Een J-Curve is een grafische weergave van het typische rendementspatroon van een Private Equity fonds, waarbij de initiële investeringen vaak negatief rendement opleveren voordat ze positieve rendementen genereren.

Wat is een Lead Investor?

Een Lead Investor is de belangrijkste investeerder in een investeringsronde, die vaak een significante rol speelt bij het structureren van de deal en het aantrekken van andere investeerders.

Wat is Leverage?

Leverage is het gebruik van geleend kapitaal om de potentiële opbrengst van een investering te vergroten.

Wat is een Leveraged Buy Out (LBO)?

Een Leveraged Buy Out (LBO) is een overname van een bedrijf waarbij een significante hoeveelheid geleend kapitaal wordt gebruikt om de aankoop te financieren.

Wat is een Limited Partner?

Een Limited Partner is een investeerder in een Private Equity fonds die beperkt aansprakelijk is tot het bedrag van zijn of haar investering en geen actieve rol speelt in het beheer van het fonds.

Wat is een Lock-up periode?

Een Lock-up periode is een vooraf bepaalde periode waarin investeerders hun beleggingen in een fonds niet kunnen verkopen of overdragen.

Wat is een LP Agreement?

Een LP Agreement is de overeenkomst tussen een Private Equity fonds en zijn Limited Partners, waarin de voorwaarden van de investering worden vastgelegd.

Wat is een Management Buy Out (MBO)?

Een Management Buy Out (MBO) is een overname waarbij het managementteam van een bedrijf het bedrijf koopt met behulp van externe financiering.

Wat is een Management Fee?

Een Management Fee is de vergoeding die fondsmanagers ontvangen voor het beheer van een Private Equity fonds, meestal een percentage van het beheerd vermogen.

Wat is een Money Multiple?

Een Money Multiple is een maatstaf voor het totale rendement van een investering, berekend als de verhouding tussen het ontvangen kapitaal en het geïnvesteerde kapitaal.

Wat is Money On Invested Capital (MOIC)?

Money On Invested Capital (MOIC) is een andere term voor Money Multiple en geeft de totale waarde van een investering weer als een veelvoud van het geïnvesteerde kapitaal.

Wat is een Multiple?

Een Multiple is een maatstaf voor de waardering van een bedrijf, vaak berekend als de verhouding tussen de bedrijfsprestaties (zoals EBITDA) en de marktwaarde.

Wat is Net Asset Value (NAV)?

Net Asset Value (NAV) is de totale waarde van de activa van een fonds minus de verplichtingen, gedeeld door het aantal uitstaande aandelen.

Wat is Net Invested Capital?

Net Invested Capital is het totale bedrag aan kapitaal dat een fonds heeft geïnvesteerd, exclusief eventuele terugbetalingen of distributies aan investeerders.

Wat is Performance / Return Drag?

Performance / Return Drag verwijst naar factoren die het rendement van een fonds verminderen, zoals beheerskosten, slechte investeringen of economische omstandigheden.

Wat zijn preferente aandelen?

Preferente aandelen zijn aandelen die voorrang hebben op gewone aandelen bij de uitkering van dividenden en bij liquidatie van het bedrijf.

Wat is een Primary Fonds?

Een Primary Fonds is een Private Equity fonds dat rechtstreeks in bedrijven investeert, in tegenstelling tot een Fund of Funds dat in andere fondsen investeert.

Wat is een Private Equity Fonds?

Een Private Equity Fonds is een beleggingsvehikel dat kapitaal verzamelt van investeerders om te investeren in particuliere niet beursgenoteerde bedrijven met als doel waardevermeerdering en uiteindelijk (financiële) winst bij de verkoop van deze bedrijven.

Wat is Residual Value to Paid In (RVPI)?

Residual Value to Paid In (RVPI) is een maatstaf voor de resterende waarde van de activa in een fonds als percentage van het geïnvesteerde kapitaal.

Wat is een Secondary Fonds?

Een Secondary Fonds is een Private Equity fonds dat bestaande belangen in andere Private Equity fondsen of portfoliobedrijven overneemt van oorspronkelijke investeerders.

Wat is een Secondary Transaction?

Een Secondary Transaction is de verkoop van bestaande belangen in een Private Equity fonds of portfoliobedrijf aan een andere investeerder.

Wat zijn Secondaries?

Secondaries verwijzen naar de markten en transacties voor bestaande belangen in Private Equity fondsen, waarbij deze belangen worden doorverkocht aan andere investeerders.

Wat is Seed Capital?

Seed Capital is de initiële financiering die wordt verstrekt aan een startend bedrijf om de vroege fasen van ontwikkeling te ondersteunen.

Wat is een Subscription Agreement?

Een Subscription Agreement is de overeenkomst waarin een investeerder toezegt om kapitaal in een Private Equity fonds te investeren, inclusief de voorwaarden van deze toezegging.

Wat is een toetredingsdrempel?

Een toetredingsdrempel is het minimale bedrag aan kapitaal dat een investeerder moet toezeggen om te kunnen deelnemen aan een Private Equity fonds.

Wat is een Top Quartile?

Top Quartile verwijst naar de prestaties van een fonds die in het hoogste kwartiel van alle fondsen in dezelfde categorie vallen, gebaseerd op rendementen.

Wat betekent Total Value to Paid In (TVPI)?

Total Value to Paid In (TVPI) is een maatstaf voor het totale rendement van een fonds, inclusief gerealiseerde en niet-gerealiseerde winsten, als percentage van het geïnvesteerde kapitaal.

Wat is een Track Record?

Een Track Record is de historische prestatie van een fondsbeheerder of investeringsfonds, vaak gebruikt als indicatie van toekomstige prestaties.

Wat is een Venture Capital Fonds (VC)?

Een Venture Capital Fonds (VC) is een type Private Equity fonds dat investeert in start-ups en jonge bedrijven met hoog groeipotentieel.

Wat is een Vintage Year?

Een Vintage Year is het jaar waarin een Private Equity fonds zijn eerste kapitaalcommitment ontvangt en begint te investeren.

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Als u verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer weten? Lees dan onze privacy policy.